Παρασκευή 3 Απριλίου 2020

Όταν (τηλε)αποφασίζει η Ιεραρχία α’


[Ἡ ἀποστασία λαμβάνει συμπαντικὲς διαστάσεις, ἐνῷ ὁ Χριστιανισμὸς διατρέχει τὸν κίνδυνο πλήρους διαλύσεως καὶ ἐκ τῶν ἔξω καὶ ἐκ τῶν ἔσω.
Ἅγιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ.